Bác sĩ Michael – Bác sĩ Chuyên khoa Ung bướu

Bác sĩ MIGUEL MOLA CORRALES (Michael) – Bác sĩ Chuyên khoa Ung bướu

Quá trình công tác:

2011- 2014: Bác sỹ đa khoa tại bệnh viện “Vladimir Ilich Lenin”

2014-2016: Bác sỹ chuyên khoa ung bướu tại bệnh viện “Guillermo Domidnguez L”

2016 – nay: Bác sỹ chuyên khoa ung bướu tại bệnh viện Vladimir Ilich Lenin

Bác sĩ Michael không chỉ có nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành ung bướu.