Tán sỏi niệu quản bằng laser: 100% sạch sỏi, không đau, ra viện sớm