Uống thuốc có làm tan sỏi túi mật hoàn toàn không?